เพลงตามรอยบาทพระศาสดา

โอวาทให้กัมมัฏฐานปานาปานสติโดยพระอาจารย์เรวตะภิกขุ